7. Tvorba tabuliek

1. Popis okna programu

Tabuľkový kalkulátor je program na výpočty v tabuľkách, tvorbu farebných tabuliek, grafov, a tabuľkových aplikácií. Najpoužívanejšími sú programy Libre(Open)Office Calc, a MicrosoftOffice Excel. Súborom v programe je zošit, ktorý obsahuje listy = hárky, a tie obsahujú sieť okienok = buniek. Každá bunka má svoj názov daný písmenom stĺpca a číslom riadku, napríklad D3. V bunke môže byť text, číslo alebo vzorec, ktorého vypočítaná hodnota sa zobrazuje. V riadku vzorcov (C) sa zobrazuje a upravuje vzorec. V poli názvov (A) sa zobrazuje alebo zapisuje aktuálna bunka.

PrílohaVeľkosť
calc_okno.png40.9 KB

2. Vyfarbenie tabuľky

Šírku stĺpcov a výšku riadkov možno meniť tak že ťaháme čiaru medzi ich názvami, alebo na ňu dva razy poklikáme a nastaví sa na šírku alebo výšku obsahu. Tabuľku je dobré začať tvoriť vo viditeľnej časti listu, aby sme ju neprehliadli. Ďalšie tabuľky ktoré nemožno začať vo viditeľnej časti je lepšie umiestniť do ďalších listov.

Vyfarbiť možno písmo, orámovanie a pozadie bunky. Na to sú určené tlačítka alebo dialógové okno "Formát bunky", ktoré možno vyvolať kliknutím pravým tlačítkom na zvolenú bunku alebo oblasť.

To čo chceme meniť treba najprv označiť. Kliknutím sa označuje jedna bunka a zruší sa predchádzajúce označenie. Viac buniek, takzvanú oblasť, možno označiť ťahaním myši zo stredu bunky v jednom rohu budúcej obdĺžnikovej oblasti, do protiľahlého rohu. Nesúvislé bunky možno označovať držaním "Shift" a klikaním na zvolené bunky.

Kopírovanie formátu bunky sa vykonáva tak, že označíme bunky s už nastaveným vhodným formátom, potom klikneme na ikonu "Kopírovať formát" (obrázok štetca) a nakoniec označíme bunky na ktoré sa má formát prekopírovať.

3. Vzorce

Každý vzorec začína znamienkom "=" (rovná sa). Za ním sa zapíše matematický výraz pomocou operácií (+ - * / ^), zátvoriek, konštánt, premenných a funkcií.

Ako premenné slúžia názvy buniek, ktorých obsah sa automaticky dosadí do výpočtu vzorca. To umožňuje mať čísla prehľadne v tabuľke, a dodatočne ich meniť, pričom sa všetky vzorce znova prepočítajú po každej zmene čísel v tabuľke.

Funkcie možno priamo zapísať, alebo ich vyhľadať v zozname funkcií, kde je ich presný zápis a popis ich funkcie.

Vzorce možno kopírovať, čím sa ušetrí práca pri ich písaní. Kopíruje sa ťahaním úchytka, ktorý je v pravej dolnej časti rámu označenej bunky alebo oblasti, alebo cez schránku. Pri kopírovaní sa štandardne menia názvy riadkov a stĺpcov, podľa smeru kam sa kopíruje. Ak nechceme aby sa názov riadku alebo stĺpca pri kopírovaní menil, treba neho napísať znak Dolára $ = "Pravý Alt + "ô".

4. Grafy

6. Formát čísla

6. Podmienené formátovanie

Podmienené formátovanie umožňuje formátovať bunku na základe jej hodnoty. Treba definovať podmienku a formát.

Podmienka s číslom porovnáva hodnotu bunky s konkrétnym číslom. Napríklad teplota sa bude zobrazovať modro ak bude menšia alebo rovná nule, červeno ak bude väčšia ako nula.

Podmienka so vzorcom porovnáva hodnotu s číslom, ktoré sa vypočíta. Podmienka obsahuje odkaz na bunku alebo vzorec. Napríklad porovnanie aktuálnych tržieb s priemernými tržbami za jednotlivé mesiace.

7. Kontingenčná tabuľka

8. Riešiteľ