5. Tvorba textov

1. Oprava textu

Úloha: Otvorte dokument UlohaInf16.rtf a opravte v ňom pravopisné a typografické chyby.

Postup:

 1. Nastavíme slovenčinu na kontrolu pravopisu tak, že označíme celý text a klikneme na názov aktuálneho jazyka na stavovom riadku.
 2. Otvorte si tento dkokument: . Odstráňte všetky nadbytočné medzery, tabulátory a veľké Entery. Opravte gramatické chyby.
 3. Nastavte formát písma: Čierna farba textu, font bezpätičkový (napríklad Verdana, Arial, Tahoma...). Pre nadpis veľkosť písma 16 bodov, pre text v odstavcoch veľkosť 11 až 12 bodov.
 4. Nastavte formát odstavcov: Pre nadpis centrovanie. Pre odstavce zarovnanie do oboch strán, posunutie prvého riadku o 5 až 10 %, medzera pred a za odstavcom vo veľkosti 0,5 až 1 riadok, riadkovanie 1,5 riadku. Orámujte odstavec.
 5. Zvýraznite 3 slová: tučným písmom, podčiarknutím vlnovkou a podfarbením slova.

Tu je ukážka 1. úlohy. ukazka41.pdf

2. Účel textového editora

Textový editor je program na tvorbu textových dokumentov. Textový dokument môže obsahovať text, nastavenia textu, obrázky, tabuľky, vzorce a iné objekty. Zadarmo môžete používať kvalitný kancelársky program OpenOffice, ktorý si môžete stiahnúť z adresy sk.openoffice.org. Na Slovensku je zatiaľ najrozšírenejší komerčný kancelársky balík s profesionálnymi funkciami, Microsoft Office. V uvedených balíkoch sa používa textový editor OpenOffice Writer, alebo Microsoft Office Word. V nasledujúcich poznámkach je popísaný program OpenOffice Writer.

3. Popis okna programu

 1. hlavná ponuka programu - obsahuje všetky príkazy programu rozdelené do ponúk Súbor, Úpravy... Ponuka sa zobrazí kliknutím na jej názov alebo klávesovou skratkou Alt + podčiarknuté písmeno, napríklad Súbor -> Alt + S.
 2. Panely s nástrojmi - obahujú najpoužívanejšie príkazy, ktoré sa zadávajú cez ovládacie prvky ako je tlačítko, zoznam, číselník.... Bežne sa používajú panely Štandardný a Formátovanie. Panely sa zapínajú a vypínajú v ponuke Zobraziť - Panely nástrojov.
 3. Poznámka: V novom MicrosoftOffice sú spojené hlavná ponuka a panely s nástrojmi.

 4. Okno súboru - obsahuje list papiera s textovým kurzorom (blikajúca čiarka), na pozíciu ktorého sa píše. Okno súboru tiež obsahuje aj A. pravítka zobrazujúce rezmery a polohu v dokumente a B. posuvníky umožňujúce pohyb v dokumente.
 5. Stavový riadok - zobrazuje stav dokumentu: pozíciu kurzora - strana, riadok, veľkosť lupy, stav tlače...

Úloha: Spuste textový editor. Vypnite a zapnite panely Štandardný a formát. Uvoľnite panel Formát a potom ho ukotvite.

4. Kopírovanie textu

Schránka je pamäť v systéme, do ktorej možno skopírovať jeden objekt (text, obrázky, tabuľky...) z jedného súboru, a potom zo schránky možno kopírovať tento objekt do iných súborov. Príkazy pre prácu so schránkou sú v ponuke Úpravy. Vedľa príkazov sú vyznačené ikony v paneloch a klávesové skratky. Objekt ktorý chceme kopírovať do schránky označíme myšou. text sa označuje takt, že ideme na začiatok zvoleného bloku textu, stlačíme a držíme ľavé tlačítko myši, a myšou ťaháme na koniec zvoleného textu. Označený text sa vyfarbí inverznou farbou, napríklad biela/čierna. Ak chceme blok textu odznačiť, teda zrušiť označenie, klikneme hocikde do textu. Miesto kam chceme kopírovať objekt do dokumentu v programe OpenOffice zvolíme tak že tam klikneme myšou. Obvykle bude na tomto mieste blikať textový kurzor, blikajúca čiarka.

Príkazy pre prácu so schránkou: slovensky (anglicky) - klávesková skratka: význam:

 • Kopírovať (Copy) - Ctrl+C : skopíruje označený objekt do schránky
 • Vystrihnúť (Cut) - Ctrl+X : presunie vybraný objekt do schránky, čiho ho skopíruje a zmaže v pôvodnom súbore
 • Vložiť (Paste) Ctrl+V :skopíruje objekt zo schránky do zvoleného súboru
 • Pri kopírovaní z webových stránok sa často prekopírujú aj tabuľky, hypertextové odkazy, štýly a rôzne skryté nastavenia, ktoré je obtiažné odstrániť. Ak chcem prekopírovať iba text, môžeme použiť príkaz "Vložiť inak", ktorý je tiež v ponuke "Úpravy".

  Úloha: Na internete nájdite www stránku s hľadaním textom. Na hľadanie stránky môžete požiť napríklad Google, www.google.sk . Na www nájdenej www stránke označte zvolený text myšou a zadajte príkaz kopírovať. Spuste OpenOffice Writer, a zadajte príkaz "Vložiť inak" v ponuke "Úpravy". Vyberte možnosť vložiť Neformátovaný text".

  5. Formát znaku

  Formát znaku sú všetky nastavenia pre znak. Napríklad veľkosť, farba a font písma. Tieto vlastnosti textu možno nastaviť:

  1. na panely Formátovanie
  2. príkazom v ponuke Formát - Znak, v dialógovom okne Znak.

  Najčastejšie nastavované vlastnosti:

  • Veľkosť písma - udáva sa v bodoch, štandardná veľkosť býva 12 bodov.
  • Farba písma - pre dobrú čitateľnosť musí byť kontrast medzi farbou pozadia, papiera a farbou písma. Ak je papier svetlý, biely, písmo musí byť tmavé, napríklad čierne, alebo sýtofarebném, napríklad červená, modrá, zelená. Ak je pozadie tmavé, napríklad čirne, tak písm musí byť svetlé, napríklad biele, svetložlté, ružové, svetlomodré.
  • Font je tvar písma. Font je zložený z obrázkov - písmen. Pre tlač sa používajú pätičkové písma s vlasovými krivkami, napríklad Nimbus Roman, Times Roman. Pre zobrazenie na obrazovke, napríklad na www stránkach, sa používajú hladké písma bez vlasových kriviek, napríklad Liberation Sans, Arial, Verdana, Helvetica.
  • Rez písma - zahrňuje tučné B, kurzíva I = šikmé, podčiarknuté U, indexy, prečiarknuté... Rez sa používa na zvýraznenie dôležitých slov v texte.

  Úloha: Napíšte text "slovo" s formátom: veľkosť 96 bodov, červené písmo, font Nimbus Roman, podčiarknuté vlnovkou.

  6. Odstavec

  Odstavec je text medzi dvoma znakmi Enter. Znak Enter sa nezobrazuje, ale spôsobí, že text za ním sa zobrazí v novom riadku a v novom odstavci. Riadiace znaky ako je Enter sa dajú zobraziť tllačítkom ? (pí) na Štandardnom paneli. Znak Shift+Enter spôsobí iba zobrazenie na novom riadku, nevytvorí nový odstavec.

  Úloha: Napíšte 5 slov za seba: Jeden, dva tri, štyri, päť. Vložte pred každé slovo Enter. Zobrazte Entery pomocou tlačítka ? (pí) na Štandardnom paneli. Zmažte znaky Enter.

  Úloha: Napíšte nadpis, jeden odstavec na 3 riadky a podpis. Nadpis vycentrujte, odstavec zarovnajte do bloku, podpis zarovnajte do prava.

  Úloha: V predchádzajúcom texte zmažte Entery a nahraďte ich Shift+Enter. Skúste nastaviť rôzne zarovnanie odstavcov.

  7. Formát odstavca

  Formát odstavca sú všetky nastavenia pre odstavec. Okraje odstavca, medzery medzi odstavcami, posunutie prvého riadku, odrážky a číslovanie a podobne. Po stlačení Enteru nový odstavec preberá nastavenia formátu predchádzajúceho odstavca. Formát odstavca sa nastavuje v ponuke "Formát" príkazom "Odstavec", ovládacími prvkami na panely formát, alebo klávesovými skratkami.

PrílohaVeľkosť
write_format1.png33.13 KB
write_format2.png32.87 KB
write_okno.png45.61 KB
schranka.jpg51.57 KB
ukazka41.odt14.53 KB
ukazka41.pdf60.65 KB
UlohaInf61.rtf10.2 KB
ZruseniePrepojeniaSekcie.PNG52.98 KB
CislovanieStran.PNG75.11 KB
zlomy.PNG67.33 KB

2. Formát

3. Štýly

Úloha: Vytvorte dokument so stručným textom, obsahujúci aspoň 2 nadpisy, 2 podnadpisy a 2 odstavce. Použite štýl "Nadis1" na nadpis, štýl "Nadpis2" na podnadpis a štýl "odstavec" na odstavec textu. Štýly majú mať tieto vlastnosti:

 1. Normálny - 12 bodov, Times, čierne, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1, medzery pred a za odstavcov 0 bodov.
 2. Odstavec - treba ho vytvoriť, založený na štýle "Normálny", medzera pred a za odstavcom 6 bodov, zarovnanie na obe strany, 1. riadok posunutý o 1,25 cm.
 3. Nadpis1 - založený na normálny, 18 bodov, medzera za odstavcom 12 bodov, začína na novej strane.
 4. Nadpis2 - založený na normálny, 14 bodov, tučný, medzera za odstavcom 6 bodov, nasledujúci odstavec má štýl "Odstavec".
 5. Nastaviť číslovanie kapitol. Vytvorte automatický obsah.

Hodnotenie: Za každý nesplnený bod o stupeň nižšia známka.

5. Zoznamy a zarážky

Úloha: Vytvorte cenník pomocou zoznamu a zarážiek. Ukážka je na obrázku dole. Musí obsahovať aspoň:

 1. zoznam 1) a) , 2 tovarové skupiny a 5 tovarov
 2. veľkosť písma aspoň 22 bodov, text zoznamu jednej úrovne má byť zarovnaný pod sebou
 3. desatinnú zarážku na 12 cm, cenu na ňu umiestniť tabulátorom
 4. vodiaci (výpňový) znak tabulátora "bodky" medzi názvom tovaru a cenou

Hodnotenie: Za každý nesplnený bod o stupeň nižšia známka.

Pomôcka: Typ zoznamu vyberiete v tlačítku "Zoznam". Na nižšiu alebo vyššiu úroveň zoznamu sa dostanete stlačením tlačítka "Zväčšiť zarážku" a "Zmanšiť zarážku". Začiatok textu v zozname môžete posunúť tak, že posuniete ľavú zarážku odstavca, alebo vytvoríte nový zoznam v tlačítku "Zoznam". Desatinnú zarážku vyberiete klikaním na tlačítku "Zarážka". Potom kliknutím na pravítko sa zarážka umiestni na pravítko. zarážku možno voľne pohybovať po pravítku, alebo ju ťahať mimo pravítko a tým ju zmazať. Vodiaci znak môžete nastaviť po dvojitom kliknutí na zarážku na pravítku. Všetky uvedené nastavenia odstavca (zoznam, zarážky, vodiace znaky) možno spraviť na začiatku, a po stlačení Enter nový odstavec preberá všetky nastavenia, alebo možno prekopírovať tieto vlastnosti na iné riadky zoznamu tlačítkom "Kopírovanie formátu" (ikona so štetcom v ponuke Domov).

Ukážka obrazovky:

PrílohaVeľkosť
ZoznamyZarážky.PNG64.9 KB

6. Obrázky

Úloha: Vytvorte dokument s obrázkami obsahujúci:

 1. Nadpis vo forme vektorového obrázku (WordArt, Kúzelný text)
 2. Bitmapový obrázok, napríklad fotku.
 3. Tvar, napríklad hviezda, bublina, šípka. Do tvaru napíšte text.
 4. Textové pole, napríklad otváracie hodiny.

7. Tabuľky

8. Zlomy

1. Na čo sú zlomy

Zlomy sú značky v dokumente, ktoré zalamujú textové objekty - riadky, strany stĺpce, sekcie. V sekciách možno nastaviť odlišné vlastnosti dokumentu, napríklad okraje a orientácia strany, vypnúť číslovanie strán.

2. Obrazovky ako vložiť zlomy

Ponuka Zlomy:

Vypnutie prepojenia sekcií pre číslovanie:

3. Úloha na precvičenie

4. Úloha na rýchle preskúšanie

 1. vytvoriť 3 prázdne strany
 2. číslovanie vľavo a vpravo pre párne a nepárne strany
 3. zmazať číslovanie na 3. strane.
 4. orientácia 3. strany na bok,
 5. vytvoriť 2 stĺpce na 3. strane s nakopírovaným textom, zlom prvého stĺpca v polovici.

Ukážka úlohy:

Hodnotenie – za každý nekompletne splnený bod o stupeň nižšia známka.

Postup:

 1. Prázdne strany vytvoríte zlomom strany v ponuke Vložiť alebo Rozloženie strany – Zlomy.
 2. 2-krát poklikajte na pätu. V ponuke Návrh - Možnosti zaškrtnite Rôzne pre párne a nepárne strany. V ponuke Vložiť – Číslovanie strán vložte zvlášť číslovanie na hociktorú párnu nepárnu stranu.
 3. Zlom sekcie priebežne je v ponuke Rozloženie strany – Zlomy. Klikneme na číslovanie strany na 3. strane, ktorá je pod zlomom sekcie a vypneme prepojenie v ponuke Návrh – Navigácia - Prepojiť s predchádzajúcim. Zmažeme číslovanie na 3. strane.
 4. Orientáciu 3. strany na šírku zmeníte v ponuke Rozloženie strany – Nastavenie strany – Orientácia.
 5. 2 stĺpce vytvoríte v ponuke Rozloženie strany – Nastavenie strany – Stĺpce. Prerušenie stĺpca za 2. odstavcom vložíte v ponuke Rozloženie strany – Zlomy.
PrílohaVeľkosť
zlomy.PNG69.48 KB
ZlomyUkazka.PNG13.95 KB
ZlomyPrepojenieSekcii.PNG50.41 KB

9. Vzorce

Vzorce sa píšu postupne od najvyššej úrovne a potom sa píšu vnútorné časti.

Úloha:

Vytvorte vzorec v dokumente Wordu, ktorý je na obrázku, Zväčšte veľkosť písma tak, aby bol vzorec aspoň na polovicu šírky strany.

Pomôcka:

Vzorce sú v ponuke Vložiť – Rovnica (Návrh). Veľkosť písma je v ponuke Domov. Orientácia strany je v ponuke Rozloženie strany. Ak zabudnete na vnorenie, časť výrazu môžete preniesť cez schránku – vystrihnúť a prilepiť. Symboly Δ , Ω, ~ ... sú v ponuke Návrh. Sínus je funkcia, logaritmus je limita. Šípka nad A je operátor, čiarka nad 3 a zložená zátvorka sú dôrazy.

Ponuka Návrh:

Hodnotenie – za každý nekompletný bod o stupeň nižšia známka:

 1. vnorenia
 2. zlomky, symboly
 3. dôrazy, operátory
 4. indexy, funkcie, limity
 5. zátvorky
 6. veľkosť písma, strana na šírku
PrílohaVeľkosť
VzorecWordu.PNG11.3 KB
RovnicePonuka.PNG23.86 KB

9. Číslovanie strán

 1. Rozloženie strany -> Zlomy -> Zlom sekcie na ďalšej strane
 2. Prejsť do paty
 3. Návrh -> Prepojenie s predchádzajúcou (vypnuté)
 4. Vložiť číslo strany
 5. Pravé tlačítko -> Formát čísla strán

10. Korešpodencia

1. Jedna obálka

Postup od Microsoftu: https://support.office.com/sk-sk/article/vytvorenie-a-vytla%C4%8Denie-je...

Po kliknutím na "obálky" sa objaví dialógové okno, kam napíšeme adresy, a nastavíme podávanie obálky.:

Po kliknutí na "Možnosti..." sa objaví ďalšie okno, kde nastavíme veľkosť písma a formát obálky. Popis formátov je tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1t_papiera. :

Adresu môžeme pridať do dokumentu (tlačítko "Pridať do dokumentu) alebo vytlačiť do PDF (tlačítko "Tlač"). Obálka má vyzerať takto:

PrílohaVeľkosť
hk1.PNG32.74 KB
hk2.PNG27.84 KB
hk3.PNG19.86 KB
hk4.PNG16.42 KB

2. Viac obálok

Postup od Microsoftu: https://support.office.com/sk-sk/article/ob%C3%A1lky-na-hromadn%C3%BA-ko...

Vytvoríme tabuľku s adresami v programe Microsot Office EXCEL, a uložíme ju ako súbor:

Vo Worde zadáme tento zoznam:

Priradenie polí si môžeme skontrolať a zmeniť tlačítkom "Mapovanie polí":

Do hlavného dokumentu obálok vložíme polia pre adresy tlačítkom "Vložiť zlučovacie pole". Spätnú adresu napíšeme ako text. V ponuke tlačítka "Dokončiť a zlúčiť" máme možnosť všetky obálky upravovať alebo tlačiť, bez tlačiarne do PDF. Hlavný dokument môžeme upravovať ako bežný dokument - veľkosť písma, zarážky, obrázky... PDF-ko bude vyzerať takto:

PrílohaVeľkosť
hk5.PNG11.43 KB
hk6.PNG38.78 KB
hk7.PNG32.71 KB
hk8.PNG13.19 KB

3. Podmienky

Postup od Microsoftu: https://support.office.com/sk-sk/article/Nastavenie-pravidiel-pre-hromad...

Podmienky

 • Ak Tak Inak - vloží text podľa hodnoty v zázname. Napríklad firemná akcia sa bude konať na niekoľkých miestach a ľudia na ňu budú pozývaný podľa bydliska.
 • Preskočiť záznam ak - vynechá záznam podľa hodnoty v zázname. Napríklad nebudeme vymáhať dlh menej ako 5 eur, alebo budeme pozývať na firemný večierok len manažérov.

Úloha: Vytvorte obálky a pozývacie listy na firemnú akciu pre manažérov podniku. Manažéri pôsobiaci na západe slovenska budú mať stretnutie v Bratislave, manažéri pôsobiaci na východe budú mať stretnutie v Tatrách. Vytvorte tabuľku zamestnancov firmy, ktorá bude obsahovať aspoň 2 manažérov z východu a 2 zo západu, pričom z nich bude aspoň 1 muž a 1 žena. V tabuľku budú aj obyčajní zamestnanci, ktorých nebudete pozývať.

Postup:

 1. Vytvoríme si tabuľku databázy zamestnancov. Dodatočne ju nemožno meniť ak ju zdieľame s Wordom. Tabuľka má obsahovať pole "pohlavie" kde napíšeme m (ako muž) a nič ž (ako žena), pole "pozícia" do ktorej napíšeme manažér, zamestnanec a podobne, a pole "oblasť" - kde napíšeme V (ako východ) alebo Z (ako západ).
 2. Vytvoríme hlavný dokument pošty (šablónu), prvá strana bude vo formáte C5 na šírku, ďalšie vo formáte A4 na výšku.
 3. Na prvú stranu, ktorá bude obálka, napíšeme adresu odosieľateľa, a vložíme polia pre adresy príjemcov.
 4. Na druhá stranu napíšeme pozývací list.
 5. Podmienky:
 6. Oslovenie pán alebo pani volíme podľa poľa pohlavie a podmienky Ak Tak Inak. Hneď za vložíme pole pre meno a priezvisko.
 7. Miesto konania vložíme pomocou podmienky Ak Tak Inak, na základe poľa "oblasť".
 8. Pomocou podmienky "Preskočiť záznam ak" vynecháme zamestnancov ktorý nie sú manažéri.

Ukážka tabuľky adresy.xlsx, treba spraviť viac záznamov:

PrílohaVeľkosť
WordKorespodenciaPodmienkyTabulka.PNG6.67 KB
adresy.xlsx10.31 KB

11. Posúdenie dokumentu

Úloha:

 1. Nájdite chyby a napíšte ku ním komentáre v dokumente VysokeTatry_chyby.docx.
 2. Porovnajte 2 dokumenty: VysokeTatry.docx a VysokeTatry_upravene.docx.
 3. Spojte revízie z 2 dokumentov: VysokeTatry_komentare1.docx a VysokeTatry_komentare2.docx

V programe Microsoft Office Word je na to určená ponuka "Posúdiť":

V programe Libre(Open)Office Writer treba otvoriť súbor, a pre porovnanie alebo zlúčenie treba v ponuke "Úpravy - Sledovanie zmien" otvoriť ďalší súbor:

PrílohaVeľkosť
Posudit1.PNG28.38 KB
Posudit2.PNG28.05 KB
VysokeTatry.docx18.31 KB
VysokeTatry_chyby.docx18.28 KB
VysokeTatry_upravene.docx17.93 KB
VysokeTatry_komentare1.docx19.17 KB
VysokeTatry_komentare2.docx19.22 KB
PosudeniePorovnanieLibre.PNG47.21 KB

12. Referencie

Číslovanie nadpisov a obsah

Číslovanie nadpisov: Domov -> Viacúrovňový zoznam 1. Nadpis1 1.1. Nadpis2

Obsah: Referencie -> Obsah