4. Vetvenie

Vetvenie pomocou podmienky

if podmienka then príkaz;
if podmienka then príkaz1 else príkaz2;

Ak je podmienka splnená, vykonaj príkaz. Podmienka je ľubovoľný výraz typu Boolean (musí byť vyhodnotiteľná: pravda/nepravda) a príkaz môže byť aj zložený (skupina začne BEGINom a končí ENDom). Ak podmienka splnená nie je (jej hodnota je False), nerob nič, alebo vykonaj iný príkaz za ELSE (zase môže byť aj zložený).

Príklad 1: Absolútna hodnota čísla.

program AbsolutnaHodnota;
var x: integer;
begin
writeln(´Program na výpočet absolútnej hodnoty čísla.´);
writeln(´Zadaj číslo:´);
readln(x);
if x<0 then x:=x*(-1);
writeln(´Absolútna hodnota čísla je:´ x);
readln;
end.

Príklad 2: Odmocnina čísla.

program Odmocnina;
var x: real;
begin
writeln(´Program na výpočet absolútnej hodnoty čísla.´);
writeln(´Zadaj číslo:´);
readln(x);
if x<0 then writeln(´Záporné čísla neodmocňujeme´)
else begin y:=sqrt(x); writeln(´Odmocnina je:´ y); end;

readln;
end.

Vetvenie pomocou výberu

case Premenná of
Hodnota1: Príkaz1;
Hodnota2: Príkaz2;
Hodnota3: Príkaz3;
...
else InýPríkaz; end;

Ak má premenná Hodnotu1, vykoná sa Príkaz1 (aj zložený), ak má premenná Hodnotu2, vykoná sa Príkaz2... Ak sa obsah premennej nezhoduje ani s jednou uvedenou hodnotou, vykoná sa InýPríkaz; Časť s else môže byť vynechaná.

Príklad 3: Jedna hodnota pre možnosť.

Program VyberMoznosti;
uses crt;
var cislo: integer;
begin
clrscr;
writeln(‘Zvol moznost 1, 2 alebo 3!’);
readln(cislo);
case cislo of
1: writeln(‘Zvolil si moznost 1’);
2: writeln(‘Zvolil si moznost 2’);
3: writeln(‘Zvolil si moznost 3’);
else writeln('Zvolil si nespravnu hodnotu!');
end;

readln;
end.

Príklad 4: Viac hodnôt pre jednu možnosť.

Program VyberMoznosti2;
uses crt;
var znak: char;
begin
clrscr;
writeln(‘Zvol moznost A, B alebo C!’);
readln(znak);
case znak of
‘a’, ‘A’:writeln(‘Zvolil si moznost A’);
‘b’, ‘B’:writeln(‘Zvolil si moznost B’);
‘c’, ‘C’:writeln(‘Zvolil si moznost C’);
else
writeln(‘Zvolil si nespravny znak’);
end;

readln;
end.

Príklad 5: Intervaly hodnôt. Zápis hodnoty pH pomocou slov: zasada, kyselina, neutralna.

Program PhSlovom;
uses crt;
var ph: real;
begin
clrscr;
writeln(‘Program pre slovné pomenovanie pH.’);
writeln(‘Zadaj hodnotu pH od 0 do 14.’);
readln(ph);
writeln(’Latka je:’);
case volba of
0..6: writelneln(’kyselina’);
8..14: writelneln(’zásada’);
else
writeln(‘neutralna’);
end;

readln;
end.

PrílohaVeľkosť
Vyber.odg19.09 KB
Vyber.svg43.45 KB
IfThenElse.odg12.55 KB
IfThenElse.svg17.88 KB
IfThen.odg12.04 KB
IfThen.svg15.7 KB
CaseOf.svg20.42 KB
CaseOf.odg13.67 KB