2. Premenné

základné typy premenných

Definíciou premennej sa k nej priradí údajový typ. Používa sa kľúčové slovo var v časti pre definície a deklarácie.

Príklad typov:

  • integer - 2 Byty, -32 768 až 32 767
  • real - 6 Byteov, 2.9E-39 až 1.7E+38, 11 platných číslic
  • char - 1 znak
  • string - reťazec znakov

Operácie s premennými: priradenie (:=), matematické (+ - / *).

Príklad 1: Súčet dvoch celých čísel.

Program SucetCisel;
uses crt;
var a,b,c: integer;
begin
clrscr;
writeln('Zadaj dve cisla a, b ');
readln(a);
readln(b);
c:=a+b;
writeln('Sucet cisel je:', c);
readln;
end.

Príklad 2: Súčet dvoch reálnych čísel. Upravíme predchádzajúci program.

var a,b,c: real;

writeln('Sucet cisel je: ',c:0:2)