7. Polia

Pole je typ premenných rovnakého typu, ktoré majú svoje číselné indexy. K prvkom v poli pristupujeme pomocou názvu poľa, za ktorým nasleduje v hranatých zátvorkách index prvku. Napríklad:

ovocie[1] := 'jablko';
ovocie[2] := 'banan';
ovocie[3] := 'slivka';

Deklarácia poľa:

var
názov_poľa: array[začiatok..koniec]
of typ_premenných;

Naríklad:

var
ovocie: array[1..3] of string;

Príklad: Program načíta do poľa 5 čísel z klávesnice a vypíše ich v opačnom poradí.

program polia;
uses Crt;
var
c: integer;
pole: array[1..5] of integer;
begin
ClrScr;
{ ziskavanie }
for c := 1 to 5 do begin
writeln('Zadajte ', c, '. cislo.');
readln(pole[c]);
end;
{ opacny vypis }
writeln('Opacny vypis:');
for c := 5 downto 1 do
write(pole[c],' ');
readln;
end.