1. Počítačová sieť

Prvky sieťovej infraštruktúry

Repeater – opakovač – obnovuje signál ktorý sa na dlhšom úseku siete zoslabuje.

Hub – rozbočovač – spája niekoľko segmentov siete do segmentu jedného (prevádzka v jednej časti siete sa prenesie aj do častí ďalších sietí)

Bridge – most – spája dva fyzicky oddelené segmenty siete

Switch – prepínač – spája dve a viac zariadení v rámci jedného alebo viacerých segmentov siete, oddeľuje sieťovú prevádzka (nezaťažuje ostatné časti siete)

Router – smerovač – presmerováva komunikáciu do iného segmentu rovnakého typu siete

Gateway – brána – sprostredkováva komunikáciu dvoch odlišných typov siete

Koncové zariadenia

Sieťový adaptér – počítač komunikuje so sieťou prostredníctvom sieťového adaptéra (sieťovej karty)

VoIP adaptér – koncový bod IP telefónie