4. Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov, ponuky tovarov a sledovania na území SR, § 1.

Pojmy

Osobný údaj je taký, ktorým možno osobu identifikovať. Napríklad meno, rodné číslo, prihlasovacie údaje, otlačky prstov, lokalizačné údaje, zvyky, sociálne kontakty, § 2.

Súhlas je informovaný prejav vôle, vo forme vyhlásenia alebo potvrdzujúceho úkonu, § 5 a).

Profilovanie je použitie osobných údajov na predvídanie charakteristík osoby, napríklad výkonnosť v práci, majetok, zdravie, záujmi, správanie, poloha.

Pseudonymizácia je spracovanie údajov tak, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe bez dodatočných informácií, § 5 h).

Online identifikátor je poskytnutý programom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

Zásady získavania a spracovania osobných údajov

  • pre povolený účel, ďalšie spracovanie môže byť na archiváciu, štatistiku alebo historický výskum, § 7
  • minimalizácia - získavanie, spracovanie a archivácia len v nevyhnutnom rozsahu a čase pre povolený účel, § 8 a § 10
  • správnosť - nesprávne údaje treba opraviť alebo aktualizovať bez zbytočného odkladu, § 9