3. Informácie okolo nás

Obsah

 1. Úlohy
  1. Práca s aplikáciami v počítači
  2. Informácie na internete
 2. Ovládacie prvky súborového manažéra
 3. Klávesnica
 4. Dialógové okno pre uloženie súboru
 5. Program Schránka
 6. Ovládacie prvky programu Skicár.
 7. Ovládacie prvky tabuľkového programu.

1. Úlohy

 1. úloha: Práca s aplikáciami v počítači:
  1. Vytvorte adresár pomenovaný Vaším menom a priezviskom. Tento adresár umiestnite do hlavného adrsára USB kľúča alebo v škole do adresára Dokumenty.
  2. Spuste program Poznámkový blok. Napíšte doňho text:

   Šteňa šteká celý deň.
   @ € $ ^
   2x + 3y = 5
   Dnes bolo -5 °C.

   Tento textový súbor uložte pod akýmkoľvek menom s príponou .txt do vášho adresára

  3. Vytvorte obrázok typu PNG v programe Skicár, nakreslite doňho nejaký objekt (kvietok, domček a podobne) a uložte ho do svojho adresára.
  4. Vytvorte súbor typu tabuľka (.ODS, XLS, CSV...) v programe pre tabuľky (napríklad MicrosoftOffice Excel, alebo OpenOffice Calc). Do tabuľky zapíšte cenník pre aspoň 4 tovary alebo služby. Názvy a ceny budú v samostatných bunkách = okienkach tabuľky.
  5. Z www stránky skopírujte aspoň 2 odstavce textu do textového súboru pod už existujúci text.

  Hodnotenie: Za všetky splené body (a, b, c, d, e) je známka 1. Za každý nesplnený bod je o jeden stupeň nižšia známka.

 2. úloha: Informácie na internete:

  Vyhľadané stránky dajte do záložiek alebo odfoťte obrazokvu (PrintScreen + Skicár) a uložte do vášho adresára. Učiteľovi ukážete samotné stránky ktoré môžete vyvolať pomocou záložiek, alebo ukážete obrázky obrazovky.

  1. Nastavenie prehliadača: Prehliadač nastavte tak aby mal zapnutý JavaSkript, neukladali sa heslá, a po vypnutí programu sa zmazali dôverné informácie. Tento bod sa neznámkuje, ale je určený na spoľahlivú a bezpečnejšiu prácu na prehliadači.
  2. Záložky: V záložkách prehliadača vytvorte adresár pomenovaný svojim menom a priezviskom. Budete tam ukladať linky nájdených stránok.
  3. Vyhľadanie informácie: Na tému súvisiacu s Vaším odborom nájdite stránku, obrázok a video.
  4. Vyhľadanie v stránke: Na stránke http://sk.wikipedia.org nájdite informácie súvisiace s Vaším odborom.
  5. Internetový obchod: V internetovom obchode vyhľadajte cenovú ponuku pre tovar, ktorý súvisí s vaším študijným odborom. Napríklad vyhľadávač cien http://www.heureka.sk/ .
  6. Letáky: Zobrazte leták supermarketu. Napríklad http://www.billa.sk/ -> klik na letáky.
  7. Preklad stránky: Vyhľadajte cudzojazyčnú stránku týkajúcu sa vášho odboru a preložte ju do slovenčiny. Prekladať môžete pomocou stránky http://translate.google.sk/ , alebo kliknutím na Google ponuku, ale nainštalovaným doplnkom prehliadača.
  8. Preklad textu: Preložte cudzojazyčný text. Napríklad stránka http://translate.google.sk/ .
  9. Cestovné poriadky: Vyhľadajte autobusové alebo vlakové spoje domov po skončení vyučovania v aktuálnom dni. Napríklad stránka http://cp.sk/ alebo stránky MHD.
  10. Plánovanie cesty: Zobrazte trasu cesty na mape tak, aby bolo vidno dôležité miesta pre odbočovanie, pre cestu autom. Napríklad stránka: http://mapy.azet.sk/ .
  11. Google street: Zobrazte fotky zaujímavých miest. Napríklad stránka: http://mapy.azet.sk/ .

  Hodnotenie: Za splnenie aspoň polovice každého nasledujúceho bodu je stupeň známky. Vyhľadané:

  1. stránka, obrázok, video, na wikipedii
  2. tovar v internetovom obchode, leták supermarketu
  3. preklad stránky a textu
  4. cestovný poriadok, trasa cesty, fotky google street

2. Ovládacie prvky súborového manažéra

3. Klávesnica

Význam klávesov:

1. Preradzovače:
 • Shift - horný význam klávesy
 • Alt, Ctrl - menia význam kláves
 • AltGr = grafický Alt = pravýAlt - vkladanie špeciálnych znakov @?$#[]
2. Prepínače
 • CapsLock - trvalé písanie veľkými písmenami
 • NuLock - zapnutie čísel na numerickom bloku
 • ScroolLock - zákaz posunu v okne
 • Insert - režim prepisovania / vkladania znakov pri písaní
3. Pohybové klávesy
 • šípky - jeden krok v danom smere
 • Home - na začiatok riadku
 • End - na koniec riadku
 • PageUp - o stránku / okno vyššie
 • PagDown - o stránku / okno nižšie
4. Mazanie textu
 • Backspace - mazanie doľava od textového kurzora
 • Delete - mazanie doprava od textového kurzora

5. Funkčné klávesy F1 až F12 - rôzna funkcia v programoch

6. Riadiace a iné klávesy
 • Enter - potvrdenie príkazu, vloženie konca riadku
 • Escape - Esc - zrušenie príkazu
 • Tabulátor - Tab -skok na zarážku / inú položku v zozname
 • PrintScreen - vytlačenie / skopírovanie obrazovky; Shift+ PrintScreen - skopírovanie okna do schránky
 • Pause - zastavenie činnosti počítača

4. Dialógové okno pre uloženie súboru

Hlavná ponuka programu obsahuje všetky príkazy programu. Skladá sa z jednotlivých ponúk, napríklad Súbor, Úpravy, Vložiť, Formát. Pre uloženie súboru sú v ponuke Súbor 2 príkazy:

 • Uložiť ako - uloží súbor do zvoleného adresára, pod zvoleným menom a typom
 • Uložiť - uloží iba zmeny do existujúceho súboru, čiže do toho istého adresára, pod tým istým menom a typom.

Po kliknutí na príkaz ?Uložiť ako? sa zobrazí dialógové okno ?Uložiť ako?. V ňom si nastavíme adresár, napíšeme názov súboru a môžeme zvoliť typ súboru.

5. Program Schránka

Medzi otvorenými súbormi možno kopírovať texty, obrázky, ... a aj samotné súbory medzi adresármi. Kopírované objekty treba označiť, napríklad myšou. Na kopírovanie sú v ponuke Úpravy 3 príkazy:

- Kopírovať (Ctrl+C)- zadá sa príkaz na kopírovanie - Vystrihnúť (Ctrl+X) - zadá sa príkaz na presun - Vložiť (Ctrl+V) - objekt sa prekopíruje/presunie

Kopírovanie a presun možno dosiahnúť aj ťahaním objektu myšou na nové miesto. Ak sa používa program na schránku (Klipper), príkazy v ponuke Úpravy majú tento význam:

- Kopírovať (Ctrl+C)- objekt sa skopíruje do schránky - Vystrihnúť (Ctrl+X) - objekt sa skopíruje do schránky a označí sa na zmazanie - Vložiť (Ctrl+V) - objekt sa skopíruje zo schránky do nového súboru, pri presune sa zmaže pôvodný súbor.

6. Ovládaie prvky programu Skicár.

7. Ovládacie prvky programu na tvorbu tabueliek.