7. Tvorba tabuliek

Obsah

 1. Úlohy
 2. Potrebný program
 3. Okno programu
 4. Ladenie farieb
 5. Vyfarbenie tabuľky
 6. Písanie vzorcov
 7. Tvorba grafov

TVORBA TABULIEK

Potrebný program jeden z uvedených:

 • OpenOffice Calc (súbor je zošit)
 • LibreOffice Calc (zošit)
 • MicrosoftOffice Excel (zošit)

Tabuľkový kalkulátor je program na tvorbu tabuliek, výpočty v tabuľkách a tvorbu grafov z tabuliek.

VZORCE

Každý vzorec začína znamienkom =. Ako premenné sa používajú názvy buniek. Bunka je jedno okienko tabuľky zošitu. Názov bunky obsahuje písmeno stĺpca a číslo riadku. Operátory (+ - * /), zátvorky a funkcie sa zapisujú tak ako v matematike. Každá bunka môže obsahovať text, číslo alebo vzorec. Ak vzorec odkazuje na bunku s textom, môže vypísať chybu. V bunke sa zobrazuje vypočítaná hodnota. Vzorec sa zobrazuje v riadku vzorcov, alebo v bunke keď na ňu poklikáme. Funkcie majú parameter v oblých zátvorkách. Parametrom môže byť číslo, odkaz alebo oblasť. Oblasť je obdĺžnik buniek, zapisuje sa názvami rohových protiľahlých buniek oddelených dvojbodkov, napríklad A1:C8.

Štatistické funkcie:

 • súčet: sum()
 • maximum: max()
 • minimum: min()
 • priemer: average()

1. Úlohy

Úlohy spravte ako tabuľku kancelárskeho programu, napríklad typu .ods alebo .xls. Úlohy zobrazíte v škole na svojom počítači. Podľa toho zvoľte vhodný formát.

 1. Vytvorte farebnú tabuľku minimálne 3 x 3 s reálnym obsahom. Pri tabuľke do 5 x 5 použite maximálne 3 farby. Vyfarbite písmo, výplň a orámovanie buniek. Farby výplne musia byť zladené, písmo musí byť čitateľné = kontrastné voči výplni.
 2. Vytvorte tabuľku aspoň so 3 vzorcami, ktorá bude riešiť nejakú úlohu. Napríklad:
  1. Domáci rozpočet (príjmy, výdavky, zostatok)
  2. Výpočet priemernej rýchlosti auta (vzdialenosť km, čas - hodiny a minúty).
  3. Prepočet konkrétnej hodnoty pre 3 jednotky: km/h -> m/s, MJ -> kWh, °C -> °F
  4. Platba za teplo pre dva palivá (množstvo, prepočet na €/kWh, platba)
  5. Cenník s 5 položkami, prepočet z € -> na inú menu podľa aktuálneho kurzu ktorý možno v tabuľke meniť
  6. Výpočet sústavy rovníc
 3. Vytvorte grafy z údajov v tabuľkách. Vytvorte 3 typy grafov: 1) XY alebo bodový, 2) stĺpcový alebo iný pásikový, 3) koláčový = výsekový.

2. Potrebný program

Tabuľkový kalkulátor je program na tvorbu tabuliek, grafov a na výpočty v tabuľke. Je súčasťou kancelárskych balíkov. Odporúčam jeden z týchto programov:

 • Kancelársky balík MicrosoftOffice - program Excel - je dobrý na vyfarbovanie tabuliek.
 • Kancelársky balík OpenOffice - program Calc - je dobrý na výpočty.
 • Kancelársky balík LibreOffice - program Calc - vyzerá rovnako ako OpenOffice Calc.

3. Okno programu

Okno programu sa skladá z:

 1. hlavná ponuka programu - ponuky Súbor, Úpravy...
 2. panely s nástrojmy - treba mať zapnuté aspoň panely Štandardný, Formátovanie, Panel vzorcov. Panely sa zapínajú v ponuke Zobraziť - Panely nástrojov.
 3. okno súboru - obsahuje listy, každý list obsahuje siť buniek
 4. stavový riadok

Súbor typu tabuľka obsahuje sieť okienok = buniek. Stĺpce siete sa obvykle označujú písmenami A B C... a riadky číslami 1 2 3... Každá bunka má svoje označenie, napríklad A1, B3, C7...

Panel vzorcov obsahuje

 1. pole mena tabuľky - zobrazuje názov aktívnej bunky,
 2. tlačítka funkcií,
 3. riadok vzorcov - zobrazje reťazec zapísaný do bunky.
Formát čísla

Formá čísla nastavuje zobrazenie čísel v tabuľke. Pôvodné číslo si môžeme pozrieť v riadku vzorcov. Formát čísla je súčasťou formátu bunky, v ponuke Formát - Bunka.

4. Ladenie farieb

Farby oddeľujú súvisiace časti tabuľky a robia tabuľku estetickou. Farby možno jednoducho zladiť tak, že použijeme sýte farby z maximálne z 1/4 šírky dúhy, alebo akékoľvek pastelové farby. Zladiť možno výpň buniek. Písmo má byť oproti výplni v kontraste, aby bolo čitateľné. Napríklad svetlé pozadie a tmavé písmo. S kontrastom súvisí aj vnímanie rôznych farieb oproti bielej farbe, napríklad zelená 70 %, červená 30 %, modrá 10 %. Preto čierne písmo nie je čitateľné a sýtomodorom pozadí, ale je trochu čitateľné na zelenom pozadí.

5. Vyfarbenie tabuľky

6. Písanie vzorcov

V bunke môže byť zapísaný text, číslo alebo vzorec na výpočet čísla. V bunke sa zobrazuje text alebo (vypočítané) číslo.

Každý vzorec začína znamienkom "=". Potom nasleduje zápis matematických výrazov. Miesto premenných x, y, z ... sa používajú názvy buniek, napríklad A1, C3, D8. Tieto "premenné" sa nazývajú odkazy. Keď sa zmení číslo v bunke na ktorú sa odkazuje vzorec, zmení sa aj vypočítaná hodnota v bunke so vzorcom.

Funkcie môžu byť súčasťou vzorcov. Najpoužívanejšia je štatistická funkcia SUMA. Jej tlačítko ? je na panely vzorcov. Suma je súčet množiny čísel. Parametere funkcie sú v zátvorke za názvom funkcie. Viď príklady dole. Parametre sú čísla, odkazy na bunky, alebo odkazy na oblasť buniek. Oblasť buniek je štvorcová množina buniek. Označuje sa ľavou hornou rohovou bunkou, pravou dolnou rohovou bunkou a medzi nimi je dvojbodka. Napríklad A1:B2. Tvar a spôsob zápisu ostatných funkcií si môžete pozrieť cez tlačítko f(x) na panely vzorcov. Napríklad funkcia priemer sa nazýva AVERAGE, alebo funkcia sínus je SIN. Tlačítko f(x) slúži aj na vkladanie funkcií "klikaním".

Príklady vzorcov:
=A1+A2 ..... súčet tvoch čísel ktoré sú v bunkách A1 a A2
=B1*B2 ..... súčin dvoch čísel v bunkách
=SUM(C1:C12) ..... súčet čísel v oblasti C1:C12
=AVERAGE(D2:E15, G3:I5) ..... premer čísel v dvoch oblastiach, D2:E15 a G3:I15
=PI()*A1*A1 ..... výpočet plochy kruhu

3. Grafy

Grafy zobrazujú hodnoty čísel z tabuľky.

Postup vytvorenia grafu

Označíme si časť tabuľky, oblasť buniek, z ktorých budeme robiť graf. Zahrnieme tam čísla a prípadne aj ich popisky. Napríklad množstvo tovaru v sklade, to sú čísla, ale aj názvy tovarov pre jednotlivé čísla. Potom zadáme príkaz "Graf" z ponuky Vložiť, alebo máme tlačítko Graf, to je tlačítko s obrázkom grafu, na panely Štandardný. Spustí sa sprievodca grafom. Sprievodca je program ktorý v niekoľkých krokov na základe otázok a odpovedí získa údaje od užívateľa.

7. Tvorba grafov