ZAE 1. rok

predmet: Základy elektrotechniky, škola: stredná odborná, odbor: Automechanik, počet hodín: 80

  1. Úvod, opakovanie
 1. Matematické výrazy
 2. Grécka abeceda
 3. Sústava jednotiek SI
 4. Predpony
 5. Stavba látok, elektrónová teória
 6. Vodiče
 7. Izolanty
 8. Elektrické pole, elektrický potenciál, napätie
 9. Preskúšanie
 10. 2. Jednosmerný prúd

 11. Jednosmerný prúd,elektrický obvod, značky
 12. Labolatórne cvičenie ? zapájanie obvodov
 13. Zdroje elektrického napätia
 14. Spájanie zdrojov
 15. Labolatórne cvičenie ? spájanie zdrojov
 16. Elektrický odpor, veličiny
 17. Závislosť odporu na materiále
 18. Závislosť odporu na teplote
 19. Vodiče, polovodiče, izolanty
 20. Labolatórne cvičenie ? meranie odporu
 21. Preskúšanie
 22. Ohmov zákon
 23. Výpočty s Ohmovým zákonom
 24. Rezistory, značenie
 25. Spájanie rezistorov
 26. 1. Kirchoffov zákon
 27. 2. Kirchhoffov zákon
 28. Labolatórne cvičenie ? meranie veličín obvodu
 29. Elektrický výkon, práca
 30. Účinnosť
 31. Joule ? Lenzov zákon
 32. Prechod prúdu kvapalinou, elektrolyty
 33. Prechod prúdu plynnými látkami
 34. Labolatórne cvičenie ? meranie prechodu prúdu
 35. Preskúšanie
 36. 3. Magnetizmus, elektromagnetizmus ... 18
 37. Magnety, elektromagnety, magnetické siločiary
 38. Intenzita a indukcia
 39. Hysterézna slučka, remanencia, koercivita, Courie teplota
 40. Magnetikcy mäkké materiály
 41. Magneticky tvrdé materiály
 42. Silové účinky magnetické poľa
 43. Magnetická indukcia
 44. Labolatórne cvičenie ? meranie silových účinkov a magnetickej induckie
 45. Využitie magnetických materiálov v automobilovom priemysle
 46. Preskúšanie
 47. 4. Striedavý prúd
 48. Vznik striedavého prúdu
 49. Veličiny striedavého prúdu
 50. Labolatórne cvičenie ? meranie vhodnôt
 51. Kondenzátory ? kapacita, konštrukcia, rozdelenie, označenie
 52. Rezistor, kondenzátor, cievka v obvode striedavého prúdu
 53. Labolatórne cvičenie ? meranie RLC obvodu
 54. Elektrický výkon striedavého prúdu
 55. Trojfázová sústava ? trojuholník, hviezda
 56. Točivé magnetické pole
 57. Labolatórne cvičenie ? meranie výkonu
 58. Vznik úrazu elektrickým prúdom
 59. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
 60. Labolatórne cvičenie ? nácvik prvej pomoci
 61. Preskúšanie
 62. 5. Polovodiče
 63. Princíp polovodičov - elektrón, diera, prímesy, PN prechod
 64. Polovodičové materiály a ich vlastnosti
 65. Dióda ? vlastnosti, VA charakteristika
 66. Usmerňovače ? schémy, využitie
 67. Labolatórne cvičenie ? zapojenie a meranie usmerňovačov
 68. Bipolárny tranzistor ? NPN a PNP, VA charakteristika
 69. Zapojenia tranzistora, zosilnenie
 70. Unipolárny tranzistor
 71. Labolatórne cvičenie ? meranie tranzistorov
 72. Tyristor a triac
 73. Špeciálne diódy - stabilizačná, kapacitná, LED, LD, organická
 74. CCD, LCD, snímače pohybu
 75. Púzdra a chladiče
 76. Preskúšanie

 77. Záverečné opakovanie učiva
 78. Záverečné opakovanie učiva