6. Elektrotechnické schémy

1. Pravidlá kreslenia schém

Schémy na výkrese sa musia kresliť prehľadne, značky podľa STN, vlastné značky v legende, čiary rovnako hruné a rovnobežné s okrajom papiera, v zvláštnych prípadoch aj šikmo. Prístroje sa kreslia v základnej polohe - v stave pokoja, alebo vypnuté. Formáty výkresov A0 až A4 sa kresli na ležato, A5 na stojato. Vpravo dole je rohová pečiatka.

2. Rozdelenie schém

  1. Vysvetľujúce - zľahčujú štúdium činností zariadení, používajú sa na štúdium činnosti zariadení, používajú sa pri údržbe, oprave alebo navrhovaní zariadení.
    • bloková - znázorňuje vzťahy medzi blokmi, prenos energie sa kreslí čiarami
    • prehľadová - znázorňuje základné usporiadanie zaiadení, napríklad prehľad strojov vo fabrike
    • náučná (obdvodová) - je úplná schéma, ktorá zahrňuje všetky časti zariadenia. Používajú sa vo vyučovaní a vysvetľovaní činnosti obvodov.
  2. Zapojovacie schémy - obsahujú všetky podrobnosti na zapojenie. Kreslia sa v nich rôzne druhy vodičov, inštalačných rúrok a podobne. Svorky a prístrojové miesta sa kreslia podľa skutočnej polohy, sú vyznačené čísla svoriek a farby vodičov.
  3. Situačné schémy - zakresľujú sa do stavebných a strojárskych výkresov, tak aby sa dalo určiť kde bude umiestnené elektrické zariadenie. V strojníckych presne, v stavebných môže chýbať výška umiestnenia nad podlahou.

Obrázok č. 1: Schémy -

a) bloková, b) prehľadová, c) d) zapojovacia

3. Čítanie schém

Schému začíname čítať od zdroja napätia alebo vstupu signálu. Sledujeme prechod prúdu cez spotrebič až naspäť od zdroja, ale prechod signálu od vstupných po výstuné svorky.

4. Štandardné elektrotechnické značky

Rozmery značiek: rezistor 1:3 (4 x 12 mm), kondenzátor 1:4 (2 x 8 mm)

5. Popis značiek:

Pri vodorovných nad a apod, pri zvyslích vpravo a vľavo.

PrílohaVeľkosť
elk101.png3.36 KB
elk102.png1.48 KB
elk103.png18.19 KB
schemy.png43.27 KB