1. Práca na počítači

Okná

Úlohy:

 1. Spuste programy: Poznímkový blok, Skicár, Kalkulačka a prehliadač www stránok (napríklad Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera alebo Internet Explorer).
 2. Zmenšite a presuňte okná tak, aby ich bolo celé vidno a aby sa neprekrývali.
 3. Zapnite zobrazovanie ikon na obrazovke, zarovnanie do mriežky, nastavte ich automatické triedenie.
 4. Zmeňte obrázok na pozadí stránky. Spuste šetrič obrazovky.

Hodnotenie: Za každý nesplnený bod ao stupeň nižšia známka.

2. Ovládacie prvky okenného manažéra

Okenný manažér je grafická časť operačného systému, ktorá umožňuje vizuálne ovládanie a zobrazenie činnosti systému.

Ovládacie prvky okenného manažéra sú obvykle tieto:

 • formulár
 • ikona
 • panel
 • okno
 • posuvník
 • ponuka
 • tlačítko
 • pole
 • číselník

Okno programu obvykle obsahuje tieto ovládacie prvky:

 • formulár = plocha okna
 • okraje - ich ťahaním možno meniť veľkosť okien
 • titulný pruh - obsahuje názov programu a názov súboru alebo www stránky, ovládacie tlačítka a ponuka okna
 • ovládacie tlačítka: [-] - minimalizácia okna, [D] - maximalizácia okna, [X] uzatvorenie okna, obvykle sa ukončí program
 • hlavná ponuka - obsahuje všetky príkazy a nastavenia pre dané okno

Udalosti v systéme sú obvykle tieto:

 • myš
  • kliknutie = jedno stlačenie tlačítka myši
  • dvojité kliknutie - dva rýchlo po sebe stlačenia tlačítka myši
  • ťahanie - držanie stlačeného tlačítka myši a posúvanie myšou
  • účel ľavého tlačítka myši - bežná práca
  • účel pravého tlačítka myši - ponuka príkazov pre objekt nad ktorým sa myš nachádza
 • klávesnica - stlačenie klávesy
 • vloženie zariadenia do USB koncovky

V operačnom systéme sa vykonávajú procesy = spustené programy. Procesy aj udalosti majú určitú prioritu a preto reakcia na nejakú udalosť nemusí byť okamžitá. Napríklad niektoré webowé stránky obsahujú programy ktoré spôsobia že počítač nereaguje aj niekoľko minút. Riešením je vypnúť tieto programy, obvykle skripty, alebo tieto stránky nepoužívať.

Navigácia v prehliadači www stránok

Www stránky obsahujú hypertext, čo je text do ktorého sú vložené hypertextové odkazy = linky. Kliknutím na takýto odkaz sa zobrazí cieľ na ktorý odkaz ukazuje - iná čas www stránky, iná stránka, obrázok, súbor, hudba... Webové stránky sú zložené z hypertextu a ďalších vložených objektov - obrázky, tabuľky, programy... Zobrazovanie týchto častí možno vypnúť, čím sa zrýchli načítanie stránok.

Ovládacie panely prehliadača obsahuje obvykle:

 • tlačítko <- : zobrazí predchádzajúci cieľ
 • tlačítko -> : zobrazí nasledujúci cieľ, tlačítko je prístupné ak sme predtým klikli na tlačítko <-
 • tlačítko (x) - zastavenie načítavania stránky, používa sa ak sa stránka načítava príliš dlho
 • Tlačítko "zakrivená šípka" - opätovné načítanie stránky, používa sa ak sa stránka nenahrala celá.
 • tlačítko domček - zobrazenie prednastavenej domovskej www stránky
 • tlačítko nový panel
 • pole s URL adresou
 • pole pre vyhľadávanie
 • ušká panelov - kliknutím na nich prepíname stránky, ak ich máme otvorených naraz viac

Na stránke možno vyhľadávať reťazce textu. Mozille sa panel na vyhľadávanie zapína v ponuke Úpravy - Vyhľadať.