Metodovo Napomenutie vladárom

Ak teda vladárom zeme Božie slovo velí milovať spravodlivosť a (:inde:) zasa: Začiatok blaženej cesty je konať spravodlivé (:skutky:), lebo od spravodlivých skutkov začíname blažený život, nech uvidíme so strachom, čo tomu zahubeniu hovorí Boží zákon a nech tomu (:zahubeniu:) nad každý plameň plamennejšiemu a jedovatému uhryznutiu najjedovatejšiemu unikneme.

Lebo príde prorok Mojžiš súc od Boha určený a vládcom prvý hovoriac: Výpoveď lichú, povedal, neprijmeš. A o čom sa hovorí, že je výpoveď lichá? A lichú (:výpoveď:) i bez svedkov iba po spásnom a zjavnom zákonnom skúmaní prijmem. Predovšetkým tí, čo od Boha moc prijali, dobre skúmajú spory ľudí, nachádzajúcich sa v ich (:oblasti:) a s trpezlivým vyskúmavaním každý deň rozsudzujúc. Povinní sú podľa Božieho zákona nemať za lepšieho ani jedného človeka pod nimi súceho, ani brata, ani dieťa, ani druha, ani iného nikoho, dobre vidiac i mysliac na to, čo bolo v Boží zákon vpísané: Ten, kto povie otcovi i matke svojej: Nevedel som o tebe a bratov svojich som nepoznal, ani synov svojich som nerozoznal. Pre tvoj zákon som zachoval spravodlivosť tvoju. Potom to, čo bolo vpísané v sväté evanjeliá: Ľúbiaci otca alebo matku viacej ako mňa, neje na moju podobu.

Preto je povinné každé knieža, neostýchajúc sa pred nikým, kto je pod jeho mocou, Boží svätý Kristov zákon i (:zákon:) prorokov i apoštolov i svätých otcov vyučovať a všetkým na každý deň prikazovať, aby nekrivdili nikomu zo slabších, aby ani pohanský nejaký obyčaj nekonali, ani pohanskú prísahu, alebo aby v inom niečom neblúdili. Lebo niet ani jedného spájania svetla k tme, ani synov, kresťanov a pohanov. Svätý krst (:treba:) v cti veľkej mať a nie úkorizeň mu činiť.

A nezmiešavať sa (ženbou:) s kmotrami svojimi a s dcérami podľa svätého krstu. Lebo všetko toto sväté, celému svetu všeobecné, snemy prekliali; lež zavrhli aj kniežatá, prekľajúc ich do večného ohňa, ktorí by pozorujúc takého necnosti, nie žeby, ako sa patrí, ich pokarhali príslušným pôstom podľa rozličných okolností.

Bratia, v svätom i spasiteľnom krste povinný je každý kresťan so strachom a chvením to uchraňovať, lebo to isté svätý a blažený apoštol Pavol hovorí k verným: Smilstvo ani nijaká nečistota nech sa u vás nemenuje, akože sa patrí svätým; a nikto z vás nech neklame prázdnymi slovami, lebo kráľovstvo Božie nezdedia ani smilníci, ani klebetnici, ani nadutci. Preto teda prichádza hnev Boží na synov protiviacich sa. Povinný je každý pokrstený samého seba uchovať čistého ako chrám Bohu svätý. A so svojou ženou uspokojiť sa, nič iného ďalšie nezmýšľať, ani na spôsob hoväda za nezmyselnými vášňami chodiť.

Teda kto sa odteraz ako pokrstený nájde, a keď činí (:takéto veci:), podľa Božieho zákona nech sa odsúdi.

Rovnako tak, keď sa Boha a Spasiteľa, nášho Ježiša Krista pýtali, či možno prepustiť svoju ženu v každom čase, (:odpovedal:): Každý kto prepúšťa svoju ženu okrem príčiny cudzoložstva, spôsobuje, že ona cudzoloží, a každý kto sa pritiera k prepustenej žene, cudzoloží. Tí (:dvaja:) ľudia, ktorých Boh spojil, nech sa nerozlučujú. Keď skrze proroka Malachiáša zvestoval Boh, povedal: A ženu mladosti tvojej nech neopustíš, ale ak znenávidiac, prepustíš ju, padne neresť na teba, hovorí Hospodin.

Keď tak isto aj svätí apoštolovia a blažení otcovia so svätým zákonom tejto veci veľké a veľmi prísne také posúdenie vypovedali, veľkému skúmaniu a posteniu to podrobili. I povinný je každý kresťan s úctou a bázňou mať tú, ktorá si ho zvolila, podľa Božieho zákona svätého ju súdiť pri každej vyskytujúcej sa rozopre, ako zákon píše.

Nech teda nikto z vladárov, keď ho diabol opantá, i keď ústami svojimi vypovedá, že je verný, nech srdcom ďaleko nestojí od Boha, nepokúšajúc sa brániť pre tmu nevedomosti niečomu z tých písaných (:ustanovení:) alebo nejakej inej lenivosti, alebo telesnej žiadosti a nech sa nedomnieva, že sám nie je podriadený odsúdeniu na večný oheň a na tomto svete Božiemu hnevu. Usilovne nech premyslí, čo sa stalo prvému kráľovi židovskému Saulovi, a nie za veľké opomenutie, od proroka Samuela. Preto trasúc sa a chvejúc nech zachováva Boží zákon. Lebo riekol k nemu Boh, volajúc hlasom (:proroka:): Či treba Bohu zápalné obety a dary, alebo aby bol uslyšaný Ohlas:) Hospodinov. Poslušnosť je väčšie dobro ako dar. Pretože si prehliadol slovo Pána, zahubí ťa Pán tým, že nebudeš vládcom. A opäť: Spravodlivosť povznáša národ, ľudia však hynú hriechmi a nespravodlivosťami. A mnohé iné, čo sväté knihy hovoria, hrôzu i strach spôsobuje vladárom.

Keď ale porozumejú, že sláva táto prechádza ako sen, nech zvolajú do mysle svojej podľa svätého apoštola Pavla hovoriaceho: Kto nás odlúči od lásky Božej. A podľa svätého zákona: Ani oheň, ani železo, ani iné nič.

A preto tí, čo zachovávajú utvrdenie vo viere a neporušenosť Božieho zákona a panovania, ktoré je od neho uznané za sväté, nech sa veselia v budúcom živote, nech dúfajú, že uslyšia s blaženým hlasom Pána: Blažený sluha i verný, v mále si bol verný, nad mnohými ťa ustanovím.