Zákon č. 1 Snemu slovenskej krajiny o samostatnom Slovenskom štáte

14.3.1939

Zákon zo dňa 14. marca 1939 o samostatnom Slovenskom štáte. Slovenský snem uzniesol sa na tomto zákone:

§1. Slovenská krajina vyhlasuje sa za samostatný a neodvislý Slovenský štát. Snem Slovenskej krajiny pretvára sa na zákonodarný snem Slovenského štátu.

§2. Až do vydania ústavy Slovenského štátu celá vládna a výkonná moc je v rukách vlády, ktorú menuje predsedníctvo snemu.

§3. Všetky doterajšie zákony, nariadenia a opatrenia ostávajú v platnosti so zmenami, ktoré vyplývajú z ducha samostatnosti Slovenského štátu.

§4. Vláda sa splnomocňuje, aby cestou nariadenia vykonávala všetko, čo je v prechodnom čase potrebné na udržanie poriadku a na zabezpečenie záujmov Slovenského štátu.

§5. Zákon tento nadobúda účinnosti dnešným dňom a splní ho vláda.


Dr. Sokol v.r.

Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanský v.r.

Sidor v.r.

Medrický v. r.

Dr. Tiso v.r.

Čatloš v.r.

Sivák v.r.

Dr. Pružinský v.r.


Dr. Tiso v.r. Čatloš v.r. Sivák v.r. Dr. Pružinský v.r.