Otázky na opakovanie

Teória:

  1. Uveďte 2 príklady majetkových autorských práv, definujte licenciu programu a citát. Kto je majiteľom majetkových autorských práv pre školské a zamestnanecké dielo?
  2. Definujte pojmy: vírus, špión, trojský kôň, zadné vrátka.
  3. Akej škodlivej činnosti majú zabrániť tieto ochranné programy: antivírus, antispamový filter, API (prekladová vrstva a zavádzač programov), virtuálny počítač, firewall (obmedzenie prístupu na zvolené IP), softwareový router (ombmedzenie prístupu na IP pre konkrétne programy), captcha (automatický test na rozlíšenie ľudí od počítačov), TCP wrapper (obmedzovač sieťových pripojení)?
  4. Definujte pojmy: symetrická a nesymetrická šifra, kontrolný súčet, elektronický podpis, certifikát.
  5. Uveďte po 3 príklady na: určenie identity počítača a za ním sediaceho človeka, umiestnenie identifikačných údajov v počítači, možnosti utajenia idetity.

Praktické úlohy

  1. Nájdite licenciu komerčného programu, GPL licenciu pre otvorené programy, a licencie Creative Commons pre voľne šíriteľné texty.
  2. Zistite sieťovú prevádzku pomocou sieťového analyzátoru.
  3. Skontrolujte počítač pomocou antivírového programu, aktualizujte vírusovú databázu.
  4. Zobrazte certifikát stránky. Zašifrujte súbor.
  5. Zistite svoju IP, a registračné údaje o majiteľovi stránky.