1. Algoritmus

Algoritmus je postup ako riešiť úlohu. Program je algoritmus zapísaný do matematickej formy, ktorú vie vykonávať počítač. Algoritmus zo vstupných údajov určí výstupné údaje. Pre jednu úlohu môže existovať viac vhodných algoritmov, podľa toho pre koho je určený, alebo čo berie do úvahy.

Príklad 1: Algoritmus pre ľudí: Príprava hrianok:

 • nakrájame chlieb
 • na panvicu dáme olej
 • zapneme ohrev a položíme chlieb
 • čakáme kým zhnedne a potom vyberieme

Príklad 2: Algritmus pre počítač: Súčet dvoch čísel.

 • načítaj 2 čísla A, B
 • C ← A + B
 • vypíš C

Algoritmizácia úlohy - je postup ako nájsť riešenie a zapísať ho do podoby vhodnej pre spracovanie údajov:

 1. definovanie vstupov
 2. definovanie výstupov
 3. hľadať riešenia, vybrať to najlepšie
 4. rozdeliť riešenie na menšie úlohy, ktoré možno zapísať matematicky

Príklad 3: Algoritmizácia úlohy: Určenie skutočnej spotreby auta po bežnej trase.

 1. vstupy: kilomtere, litre
 2. výstupy: litrov/km
 3. hľadanie riešení:
  1. až auto zastane, naliať liter benzínu a zmerať koľko kilometrov ešte prejdeme
  2. natankovať plnú nádrž, nejaký čas jazdiť a potom znova natankovať plnú nádrž
  3. počkať kým zasvieti signalizácia rezervy, niečo natankovať, a jazdiť kým znova nezasvieti rezerva ... tento riešenie som si vybral
 4. rozdelenie úlohy na menšie časti:
  • ak zasvieti rezerva, odčítať stav kilometrov KM1
  • po natankovaní poznačiť množstvo natankovaného benzínu LITRE
  • keď znova zasvieti rezerva, poznačiť stav kilometrov KM2
  • vypočítať prejdené kilentre KM = KM2 - KM1
  • vypočítať spotrebu na km SPOTREBA = LITRE : KM
  • poznačiť si údaj SPOTREBA na papier
PrílohaVeľkosť
AlgoritmyStruktury.svg55.46 KB
AlgoritmusProgram.odg10.03 KB
AlgoritmusProgram.svg13.24 KB