Obsah

  • problém, algoritmus, algoritmy z bežného života, spôsoby zápisu algoritmov,
  • etapy riešenia problému, rozbor problému, algoritmus, program, ladenie,
  • programovací jazyk, syntax, spustenie programu, logické chyby, chyby počas behu programu,
  • pojmy, príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace štruktúry (podmienené príkazy, cykly), premenné, typy, množina operácií.