5. Logické operácie

Logické hodnoty:

 • True = pravda = logická 1
 • False = nepravda = logická 0

Príklad 1: Výrok "v januári mrzne" má logickú hodnotu "pravda".

Základné logické funkcie:

 • AND = a zároveň - musia byť splnené všetky podmienky
 • OR = alebo - stačí aby bola splnená aspoň jedna podmienka
 • NOT = negácia = opak - opačná hodnota

Príklady:

 • AND - Pri horení je potrebné palivo a vzduch./li>
 • OR - Kúriť možno plynom alebo elektrinou.
 • NOT - Dnes je slnečné počasie a zajtra bude opak, zamračené.

Zápis logických operácií:

 • logický súčet: AND, "+", "∨"
 • logický súčin: OR, "." , "x" , "∧"
 • negácia: NOT, čiara nad premennou, apostrof, znak mínus "-"

Odvodené logické funkcie:

 • XOR - exkluzívna disjunkcia = nezhoda = buď alebo. Porovnáva unikátnosť hodnoty každého vstupu: a XOR b = a.b´ + a´.b
 • EQ - ekvivalencia = zhoda. a EQ b = ab + a´b´= (a + b´) . (a´+ b)

Príklady:

 • XOR - Na výlet pôjdeme buď na turisitiku do hôr, alebo k vodnej nádrži.
 • EQ - Na idúcom aute majú byť zapnuté obrysové aj stretávacie svetlá, alebo žiadne z nich.

Pravdivostné tabuľky funkcií obsahujú všetky kombinácie stavov premenných:

Úlohu: Napíšte logickú rovnicu pre stavbu snehuliaka. Snehuliak sa stavia (Q) ak je sneh (A), a je teplo (B) alebo svieti slnko (C).

Q = A AND (B OR C)

Q = A . (B + C)

Zápis logického výrazu z tabuľky hodnôt:

 1. Súčinova metóda: Z tabuľky zvolíme riadky s výslednou hodnotou 1. Premenné v riadku zapíšeme ako logický súčin, pričom premenné ktoré majú hodnotu 0 sa zapíšu ako negácia. Jednotlivé riadky zapíšeme ako logický súčet.
 2. Súčtová metóda: Z pravdivostní tabulky sa vyberú riadky, ktoré majú výsledek operácie rovný logickej nule. Z vybraných riadkov sa vytvoria logické súčty. Ak je premenná rovna 1, tak sa neguje. Ak je logická premenná rovná 0, neneguje sa.

Úloha: Napíšte logickú rovnicu z pravdivostnej tabuľky pre stavbu snehuliaka:

Použijeme metódu ktorá dáva jednoduchšiu rovnicu, v tomto prípade súčinovú:
Q = (´A . B . C) + (A . ´B . C)

Minimalizácia logického výrazu sa dá robiť pomocou

 1. Booleova algebra – vhodná pre jednoduché funkcie a učnú úpravu, https://is.muni.cz/th/322248/pedf_b/Booleova_algebra.pdf .
 2. Karnaughove mapy – pre ručnú úpravu, vhodné pre max. 3 premenné, https://sk.wikipedia.org/wiki/Karnaughova_mapa
 3. Quineova metóda - pre počítačové riešenie, pre max 4 premenné, https://en.wikipedia.org/wiki/Quine%E2%80%93McCluskey_algorithm
 4. Heuristické metódy - pre počítače a veľa premenných, program https://en.wikipedia.org/wiki/Espresso_heuristic_logic_minimizer

Booleova algebra zovšeobecňuje vlastnosti množinových a logických operácií, pre ktoré sú definované axiómy (základné vety):

 • komutativita: A + B = B + A
 • distributivita:
  A + (B x C) = (A + B) x (A + C)
  A x (B + C) = (A x B) + (A x C)
 • neutralita:
  A + 0 = A
  A x 1 = A
 • komplementarita
  A + -A = 1
  A x -A = 0

Platí:

 • asociativita:
  (A + B) + C = A + (B + C)
  (A x B) x C = A x (B x C)
 • absorpcia:
  A + (A x C) = A
  A x (A + B) = A
 • agresivita nuly: A x 0 = 0
 • agresivita jednotky: A + 1 = 1
 • idempotencia:
  A + A = A
  A x A = A
 • absorpcia negácie:
  A + (−A x B) = A + B
  A x (−A + B) = A x B
 • dvojitá negácia: −(−A) = A
 • De Morganove zákony:
  −A x −B = −(A + B)
  −A + −B = −(A x B)
 • 0 a 1 sú vzájomne komplementárne:
  −0 = 1
  −1 = 0

Príklady na zjednodušenie:

 1. a.(b+c) + ac = ab + ac + ac = ab + ac = a(b+c)
 2. ab + ac + ac´ = ab + a.(c + c´) = ab + a.(1) = ab + a = a(b + 1) = a
 3. stavba snehuliaka: Q = (-A x B x C) + (A x -B x C) = C x (-A x B + A x -B)

Karnaughova mapa - V tabuľke sú výsledky, v hlavičke sú úseky pre hodnoty 0 a 1 pre jednotlivé premenné. Pre stavbu snehuliaka môže vyzerať takto:

Z tejto tabuľky vyčítame minimálnu funkciu. Q = C x (-A x B + A x -B)

PrílohaVeľkosť
LogickaTabulkaFunkcia.PNG8.17 KB
LogickaTabulkaFunkcia.PNG6.92 KB
LogickaTabulkaFunkcia.PNG9.12 KB
LogickaTabulkaFunkcia.PNG9.24 KB
LogikaStaviameSnehuliaka.PNG4.78 KB
LogFunkcieTabulky.PNG4.7 KB
KarnaughSnehuliak.PNG1.59 KB