3. Vzorce

Každý vzorec začína znamienkom "=" (rovná sa). Za ním sa zapíše matematický výraz pomocou operácií (+ - * / ^), zátvoriek, konštánt, premenných a funkcií.

Ako premenné slúžia názvy buniek, ktorých obsah sa automaticky dosadí do výpočtu vzorca. To umožňuje mať čísla prehľadne v tabuľke, a dodatočne ich meniť, pričom sa všetky vzorce znova prepočítajú po každej zmene čísel v tabuľke.

Funkcie možno priamo zapísať, alebo ich vyhľadať v zozname funkcií, kde je ich presný zápis a popis ich funkcie.

Vzorce možno kopírovať, čím sa ušetrí práca pri ich písaní. Kopíruje sa ťahaním úchytka, ktorý je v pravej dolnej časti rámu označenej bunky alebo oblasti, alebo cez schránku. Pri kopírovaní sa štandardne menia názvy riadkov a stĺpcov, podľa smeru kam sa kopíruje. Ak nechceme aby sa názov riadku alebo stĺpca pri kopírovaní menil, treba neho napísať znak Dolára $ = "Pravý Alt + "ô".