Éter

Existuje hypotéza, že vesmír vypĺňa plyn, nazvime ho "éter". Častice (protony, neutrony, elektrony) sú torodiné víry éteru, magnetické pole je prúd éteru, elektrické pole je podtlak vyvolaný prúdením éteru, gravitačné pole je podtlak vyvolaný prúdením éteru v časticiach, svetlo sú skupina niekoľko tisíc za sebou zlepených toroidných vírov s opačným smerom prúdenia.

Linky:

Vlastnosti éteru:

Éter ako celok:

 • hustota éteru (permeabilita vákua) = 8,85×10^-12 kg/m3
 • hustota častice éteru > 2,8×10^17 kg/m3 (vyplývá zo známého objemu a váhy protónu)
 • tlak éteru = 1,3×10^36 N/m2
 • energia obsiahnutá v jednotke objemu > 1,3×10^36 J/m3
 • rýchlosť zvuku (priemerná rýchlosť šířenia tlakových vĺn) > 5,4×10^23 m/s
 • rýchlosť šírenia tepelných vĺn ("rychlosť svetla") = 3×10^8 m/s
 • teplota < 10^-44 K
 • kinematická viskozita ≈ 4×10^9 s.m^2
 • dynamická viskozita ≈ 3,5×10^-2 kg/(m.s)
 • koeficient tepelnej vodivosti ≈ 1,2×10^89 kg.m/(K.s^3)
 • koeficient tepelnej difúzivosti ≈ 4×10^9 m^2/s
 • tepelná kapacita pri stálom tlaku > 1,4×10^91 m2/(K.s^2)
 • tepelná kapacita pri stálom objeme > 10^91 m2/(K.s^2)

Častica éteru:

 • hmotnosť < 1,5×10^-114 kg
 • priemer < 4,6×10^-45 m
 • množstvo častíc v jednotke objemu > 5,8×10^102 m^-3
 • stredná dĺžka voľnej dráhy < 7,4×10^-15 m
 • stredná rýchlosť tepelného pohybu ≈ 5,4×10^23 m/s