Opakovanie

Teória

  1. Na čo sú vyhradené slová a direktívy?
  2. Aké časti má program a čo môžu obsahovať?
  3. Na čo sú programové jednotky a v akej časti programu sa uvádzajú?
  4. Aký je rozdiel medzi jednoduchými a štruktúrovanými premennými? Uveďte 2 príklady typov.
  5. Uveďte príkazy pre ukončenie programu, cyklus a vetvenie.

Praktické úlohy

Vytvorte programy ktoré budú obsahovať:

  1. lineárny algoritmus, napríklad súčet 2 čísel načítaných z klávesnice,
  2. vetvenie, napríklad výpočet absolútnej hodnoty čísla,
  3. cyklus, napríklad výpočet faktoriálu čísla.