Súd

Podľa Civilného sporového poriadku, z. 160/2015 v znení z. 87/2017:

 • Na čo súd neupozorníte, na to nebude prihliadať. Je dobré uviesť číslo paragrafu a zákona, kde sa dané právo nachádza.
 • § 151 - Súd bude považovať tvrdenia protistrany ktoré nepopriete za nesporné. Ak neuvediete vlastné tvrdenia vo veci, bude popretie neúčinné. Poviete/napíšete: Popieram skutkové tvrdenia protistrany a uvádzam vlastné... Súd je viazaný žalobou, a všetko čo v nej nepopriete bude považovať za pravdivé.
 • Súdy rozhodujú o právach a povinnostiach, a o právom chránených záujmoch občanov. Sú 2 typy žalôb: určovaica (či je na niečo právo) a ...
 • článok 1 - Naliehavý právny záujem je podmienkou určovacej žaloby. Napríklad že bolo ohrozené moje právo, treba uviesť konkrétne..
 • § 178 (2) - Obe strany majú nárok 5 dní na prípravu na pojednávanie. Ak by bolo čokoľvek pridané do spisu, máte právo na 5 dni naštudovať si to. Ak počas pojednávania krátkou cestou pridá do spisu čkokoľvek protistrana, môžete súd požiadať o odročenie pojednávania z dôvodu naštudovania si nových dokumentov.
 • Všetky zmluvy a potvrdenia o zaplatení treba priniesť na súd.
 • par 12 z. o dobrovoľných dražbách
 • Trestným činom je škoda ktorá je vyššia ako 266 eur
 • metodiky znaleckých posudkov, vyhláška
 • Súdy sú verejné, s vínimkami napríklad: štátne tajomstvo, prejednanie duševného zdravia, agent.
 • par 144 ods 1 Ústavy SR - sudca je viazaný ústavou a člákom 7 odst 2 a 5 Ústavy SR čiže európskymi dohovormi ku ktorým SR pristúpila. - Sudca musí dať prednosť zákonom vyššej účinnosti, a to je ústava a dohovory s EU pred zákonmi.
 • Smernica EHS 9313 z 5.4.1993, článok 6 - nekalé podmienky v zmluvách podľa národného práva nie sú záväzné pre spotrebiteľa,a z mluva je platná iba ak je možná bez nekalých podmienok
 • Sudca je povinný preskúmať spotrebiteľskú zmluvu. Môže zamietnúž žalobu z dôvodu že žaloba nie je dôvodná.
 • Základné informácie o spotrebiteľskej zmluve: Dátum uzatvorenia, kedy má skončiť, výška poskytnutých peňazí, či sa platil poplatok za uzatvorenie, koľko ste už zaplatili. Tabuľka - riadky na počet mesačných splátok, stĺpce - požadovaná splátka, zaplatená splátka prplatok/nedoplatok.
 • par 52, 53, 54 Obč zákona - Spotrebiteľské zmluvy.

Poplatky

 • Spotrebiteľ je oslobodený od súdnych poplatkov - treba to napísať do žaloby.
 • Náklady na znalecký posudok znáša ten kto ho žiada. Ak sudca alebo protistrana tvrdí že je potrebný znalecký posudok a my ho nepotrebujeme alebo naňho nemáme peniaze, stačí povedať: My znalecký posudok nevyžadujeme, pretože je vec úplne jasná a uviesť prečo.

Informačné centrum na súde poskytuje

 • nahliadnutie do spisov
 • zoznam konaní ktoré sú vedené proti Vám
 • záznam z konania (písomný alebo zvukový) - žiadosť o vydanie záznamu z konania...