Premlčanie

Podľa občianského zákona, 1. časť, hlava 8, vybrané paragrafy:

  • § 100 - Právo sa premlčí ak sa nevykonalo (nepodala sa žaloba, vymáhanie dlhu...) v dobe na to určenej. Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Nepremlčuje sa vlastnícke právo (k nehnuteľnosti, vklady v banke). Univerzálna námietka: Uplatňujem námietku premlčania z dôvodu opatrnosti.
  • Premlčacia doba
    • § 101 - 3 roky, ak nie je uvedené inak,
    • § 110 - 10 rokov od vydania rozsudku,
    • 2 roky odkedy (kedykoľvek) sa osoba dozvie o § 107 - bezdôvodnom obohatení, napríklad preplatok, a § 106 - o škode a kto za ňu zodpovedá,
    • § 104 - 1 rok od poistnej udalosti.