Spotrebiteľské zmluvy

Podľa občianského zákonníka, 1. časť, hlava 5, vybrané paragrafy:

 • § 52 - Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Napríklad zmluva na pôžičku, kúpu tovaru, vytvorenie diela, na dodávku elektriny, plynu, správcovská zmluva. Spotrebiteľ je každý človek, ktorý v súlade s predmetom zmluvy neobchoduje alebo nepodniká.
 • Zmluva je naplatná ak
  • § 53d - obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku
  • § 53c - obsahuje malé písmená
 • § 53 - (1) Naprijateľné zmluvné podmienky sú také, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. (5) Také podmienky sú neplatné, (4) Sú to napríklad:
  • a) tie, s ktorými sa pred podpisom zmluvy nemal možnosť oboznámiť, napríklad odkaz na splátkový kalendár, ktorý je doručený neskôr
  • i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve, napríklad odkaz na všeobecné zmluvné podmienky
  • d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu, napríklad záruka sa nevzťahuje na túto časť výrobku...
  • k) požadujú od spotrebiteľa, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, napríklad zmluvná pokuta
 • § 457 Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.
 • § 53 - (8) Ak poskytne dodávateľ spotrebiteľovi plnenie a spotrebiteľ si ho neobjednal, nie je spotrebiteľ povinný plnenie vrátiť ani ho uschovať. Napríklad debet na karte nad hodnotu dohodnutou v zmluve.
 • § 53 - (9) V zmluve dohodnutá splatnosť celej pohľadávky sa môže uplatniť až po 3 nezaplatených splátkach a po 15 dňoch po upovedomení (prebratie pošty do vlastných rúk). § 565 Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky.
 • § 53 - (7) Zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva je pri spotrebiteľskej zmluve neprípustné. Napríklad banka nemôže predať založenú nehnuteľnosť v zmluve o pôžičke.