5. Komín

Princíp činnosti komína

Komín vytvára vztlak, pretože horúce spaliny majú nižšiu hustotu ako okolitý vzduch. Pri prechode spalín komínom vznikajú aj tlakové straty. Ťah komína je daný rozdielom vztlaku a tlakových strát. Ťah komí rodinného domu býva maximálne niekoľko deisatok Pa.

Širší prierez komína znižuje tlakové straty ale spôsobuje aj väčšiu ochladzovanie spalín v komíne, pretože spaliny prechídzajú pomalšie. Príliš úzky komín má veľké tlakové straty, príliš široký komín má malý vztlak. Pre malé spotrebiče do 10 kW sa použťajú prierezy dymovodu 16 cm. Akumulačná pec s ohniskom o výkone 100 kW potrebuje prierez komína orientačne 18 - 22 cm.

Ochladzovaniu spalín obmedzuje tepelná izolácia komína. Izoluje sa kamennou vlnou alebo perlitom. Izolovaný komín so širokým dymovodom má dobrý ťah aj pre nízke výkony spotrebiča.

Účinná výška komína sa meria od sopúcha, kde je pripojený spotrebič do komína, až po vyústenie komína nad strechou. V samotnom spotrebiči a dymových rúrach sú tiež horúce spaliny, preto ich výšku môžeme tiež zahrnúť pri výpočte vztlaku.

Spaliny v komíne sa nesmú ochladiť pod 70 C, aby v komíne nekondenzovala voda s dechtom ktorá by ho mohla poškodiť. Na orientačný výpočet teploty spalín sa používa údaj komínová strata:

  • murovaný komín bez vložky ... 50 C/m
  • komín s vložkou bez izolácie ... 30 C/m
  • komín s izolovanou vložkou ... 15 C/m

Napríklad komín s izolovanou vložkou a teplotou spalín v sopúchu 300 C má vo vyústení teplotu spalín 200 C - 8 m x 15 C/m = 110 C.

Stavba komína

Rúra z nerezového plechu STN 17 17251 ,17255 ,17256, falcovaná. Informácie z diskusie: http://www.e-filip.sk/Default.aspx?ContentID=1010&ThreadID=245713&sortBy... .

Revízia komína a dymovodu - kolaudácia

K oficiálnemu používaniu komína je potrebná revízna správa kominára. V prípade stavebného konania, kde súčasťou stavby je aj komín, musí byť revízna správa komína dodaná ako podklad ku kolaudácii.

Revízna správa sa vydáva osobitne na komín a osobitne na dymovod s napojeným vykurovacím telesom. Pre kolaudáciu stavby stačí mať revíznu správu len na komín v prípade, že vykurovacie teleso bude napojené neskôr. Revízna správa na dymovod a napojené teleso sa vystaví dodatočne po nainštalovaní telesa. Je teda možné skolaudovať novostavbu aj bez pece ak má dom aj iné vykurovanie.

Okrem kolaudácie je revízna správa komína a dymovodu potrebná aj pre poisťovňu. V prípade poistnej udalosti (požiaru) v prvom rade poisťovňu zaujímajú revízne správy a každoročná správa o kontrole a vyčistení komína kominárom. Aj preto je potrebné každoročne nechať komín skontrolovať s prečistiť kominárom.

Ten príklad kríva.

Napríklad komín s izolovanou vložkou a teplotou spalín v sopúchu 300 C má vo vyústení teplotu spalín 200 C - 8 m x 15 C/m = 110 C.